مادربرد در کامپیوتر

مادربرد در کامپیوتر، فناوری دانشی است که به ایجاد ابزار ها و اقدامات پردازش اختصاص می یابد. تکنولوژی یا فناوری به عنوان محصولات و فرآیند های استفاده شده جهت ساده سازی زندگی روزمره توصیف می شود.

هدیهیسرظرطرطیرظطیرطیر